Zum Hauptinhalt springen

OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wprowadzenie

Niniejsze informacje służą przedstawieniu Państwu, których dane dotyczą, jak wygląda przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie i jakie prawa wynikające z przepisów dot. ochronie danych osobowych przysługują Państwu w związku z tym przetwarzaniem danych. Z naszych stron internetowych można zasadniczo korzystać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem strony internetowej, konieczne może być przetworzenie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i brak jest podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do „SEAR GmbH“. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych nasza firma pragnie poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy.

Nasza firma wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą, co do zasady, wykazywać luki w zabezpieczeniach, w związku z czym zagwarantowanie całkowitej ochrony nie jest możliwe. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

2. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO jest:

SEAR GmbH

Hundsburgallee 9c, 18106 Rostock, Niemcy

Telefon: +49 381 12834 300

Telefaks: +49 381 12834 101

E-mail: mayk.wiese@sear-gmbh.de

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Mayk Wiese

3. Inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy na kilka sposobów:

Thomas Külberg

Telefon: +49 381 12834 359

Telefaks: +49 381 12834 101

E-mail: thomas.kuelberg@sear-gmbh.de

Zawsze można skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w sprawach i sugestiach dotyczących ochrony danych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy naszemu przedsiębiorstwu jako podstawa prawna do czynności związanych z przetwarzaniem danych, w przypadku których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania danych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich czynności związanych z przetwarzaniem danych, które są wymagane do realizacji działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W rzadkich przypadkach może być konieczne przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający naszą firmę doznał obrażeń, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Docelowo przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się czynności związane z przetwarzaniem nieobjęte żadną z ww. podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne w celu zachowania uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile interesy, prawa podstawowe oraz swobody podstawowe osoby, której dane dotyczą nie są przeważające. Realizacja takich czynności związanych z przetwarzaniem danych jest w szczególności dozwolona, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. Ustawodawca przyjął stanowisko, że obecność uzasadnionego interesu można założyć wówczas, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych (motyw 47 zdanie 2 RODO).

5. Technologia

5.1 Szyfrowanie za pomocą protokołu SSL/TLS

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych oraz ochrony przekazywanych poufnych treści, takich jak zamówienia, dane dostępowe lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako administratora, nasza strona korzysta z szyfrowania za pomocą protokołów SSL lub TSL. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po zmianie w pasku adresu z „http://“ na „https://“ oraz po tym, że w pasku tytułu strony pojawi się kłódka.

Gdy szyfrowanie SSL lub TSL jest aktywne, przekazywane przez Państwa dane nie będą dostępne dla osób trzecich.

5.2 Gromadzenie danych podczas odwiedzania strony internetowej

W przypadku wyłącznie informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. jeśli Państwo nie zarejestrują się lub nie udostępnią nam żadnych informacji, będziemy zbierać tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła na nasz serwer (są to tzw. „pliki dziennika serwera”). Nasza strona internetowa zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system, uzyskuje dostęp do witryny. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone dane mogą objąć:

1. rodzaje i wersje używanych przeglądarek,

2. system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp,

3. stronę internetową, z której system dostępowy trafia na naszą stronę internetową (tzw. referrer),

4. podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej,

5. datę i godzinę dostępu do strony internetowej,

6. skrócony adres protokołu internetowego (anonimizowany adres IP),

7. dostawcę usług internetowych systemu dostępowego.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nasza firma nie wyciąga żadnych wniosków na temat Państwa osoby. Te informacje są raczej wymagane w celu:

1. prawidłowego dostarczania treści naszego serwisu,

2. optymalizacji treści naszej strony internetowej i jej reklamy,

3. zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz

4. udzielania organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku.

Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem oceniane statystycznie i przetwarzane dalej przez nas w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby móc zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane osobno od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych.

6. Treści naszych stron internetowych

6.1 Nawiązanie kontaktu / formularz kontaktowy

W ramach kontaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail) zbierane są dane osobowe. Typ gromadzonych danych w przypadku danego formularza kontaktowego, można zobaczyć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt zmierza do zawarcia umowy, to dodatkową podstawą prawną do przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane zostaną usunięte po ostatecznym rozpatrzeniu Państwa zapytania. Ma to miejsce, gdy z okoliczności można wywnioskować, że przedmiotowe fakty zostały ostatecznie wyjaśnione oraz że nie występują przeciwne prawne zobowiązania do przechowywania danych.

7. Wtyczki i inne usługi

7.1 Mapy Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Maps (API) firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Maps to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych map (lądowych) w celu wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Korzystając z tej usługi, możesz przykładowo wyświetlić naszą lokalizację, a ewentualny dojazd do naszej firmy będzie łatwiejszy.

Gdy tylko wywołają Państwo podstrony, na których zintegrowana jest mapa Google Maps, informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej (np. Państwa adres IP) są przesyłane do serwerów Google w USA i tam przechowywane. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego są Państwo zalogowani, czy też brak jest takiego konta użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani do Google, to Państwa dane pobrane przez nas zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta Google. Jeśli nie życzą Państwo sobie powiązania ze swoim profilem w Google, należy wylogować się ze swojego konta użytkownika Google. Google zapisuje Państwa dane (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i ocenia je. Taka ocena jest przeprowadzana zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionych interesów Google w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam, badań rynkowych i/lub projektowania strony internetowej w oparciu o potrzeby. Mają Państwo możliwość sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym muszą Państwo w tym celu skontaktować się z Google, aby tego dokonać.

Google Ireland Limited, z siedzibą w Irlandii, posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejską umową o ochronie danych „Privacy Shield”, która zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przyszłe przesyłanie swoich danych do Google podczas korzystania z Google Maps, mają Państwo również możliwość całkowitej dezaktywacji usługi internetowej Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w przeglądarce. Nie można wówczas korzystać z Google Maps, a tym samym z wyświetlania map na tej stronie.

Korzystanie z serwisu Google Maps ma na celu przyjaźniejsze przedstawienie naszej oferty online oraz ułatwienie odnajdywania miejscowości, które zamieszczamy na naszej stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Warunki korzystania Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/terms?hl=pl&gl=de, dodatkowe warunki korzystania z Google Maps można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps/

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Google Maps można znaleźć na stronie internetowej Google („Polityka prywatności Google”): https://policies.google.com/privacy?hl=pl

8. Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

8.1 Prawo do potwierdzenia

Mają Państwo prawo do zażądania od nas potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane.

8.2 Prawo dostępu do informacji (art. 15 RODO)

Mają Państwo prawo do otrzymania w każdej chwili bezpłatnego dostępu do zgromadzonych przez nas Państwa danych osobowych, a także do otrzymania kopii takiej informacji.

8.3 Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Mają Państwo prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych, które Państwa dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

8.4 Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Mają Państwo prawo żądać, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, o ile zachodzi jedna z przewidzianych przez prawo przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest wymagane.

8.5 Ograniczenie przetwarzania (Art. 18 DSGVO)

Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeśli spełniona jest jedna z przesłanek prawnych.

8.6 Przenoszenie danych (art. 20 DSGVO)

Mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto mają Państwo prawo do przekazywania takich danych innemu administratorowi danych bez przeszkód z naszej strony, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO albo na umowie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO i przetwarzanie odbywa się drogą elektroniczną, o ile przetwarzanie to nie jest niezbędne do realizacji zadania pozostającego w interesie publicznym lub realizowanego w ramach wykonywania władzy publicznej, a przekazanego nam do wykonania.

Ponadto w ramach wykonywania prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO mają Państwo prawo wymagać, aby dane osobowe zostały przekazane przez administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie wykonalne i nie będzie narażało praw i wolności innych osób.

8.7 Prawo do sprzeciwu (art. 21 DSGVO)

Mają Państwo w każdej chwili prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, o ile przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub f RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów).

Dotyczy to również profilowania w myśl treści przepisów art. 4 pkt 4.

W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udokumentować istnienie niezbędnych przyczyn przetwarzania, które będą istotniejsze niż Państwa prawa i swobody, albo przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie naszych roszczeń prawnych.

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu obsługi reklamy bezpośredniej. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w celu realizacji reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Dotyczy to także profilowania, o ile jest związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych, zaprzestaniemy przetwarzania danych do takich celów.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Ponadto mogą Państwo w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8.8 Wycofanie zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

8.9 Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych na przetwarzanie przez nas danych osobowych.

9. Aktualizacja i zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych

To Oświadczenie o ochronie danych jest ważne i obowiązuje od stycznia 2020 roku.

Ze względu na dalszy rozwój naszych stron internetowych i ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne względnie urzędowe, zmiana informacji o ochronie danych może być konieczna. Aktualną wersję oświadczenia o ochronie danych osobowych można w każdej chwili pobrać i wydrukować ze strony internetowej dostępnej pod adresem „www.adexx-sear.de/datenschutz.html”.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało utworzone przy pomocy oprogramowania do ochrony danych: audatis MANAGER.